كل الرسائل

سؤال: porque que informa 6X sem juros,ao efetuar o pedido não aparece ?

السؤال بواسطة Valvelho على 2019-11-05 06:31:26

Crowbar8 maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-11-09 12:16:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)
ValFarias 2019-09-11 14:50:14
1
التوصيات
تعليقات (1)

كبار المراجعين:

سؤال: Após o recebimento apresentar defeito posso devolver?

السؤال بواسطة ValFarias على 2019-08-14 03:30:54

limengru maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-08-15 05:51:44 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)
ValFarias 2019-07-08 19:49:40
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

ValFarias 2019-04-25 09:05:19
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين: