كل الرسائل

Guilherme_3 2020-09-18 15:03:45
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

سؤال: Bom dia amigo. Serve no Renault QWID? interessado. Porque não responde?

السؤال بواسطة valdo على 2020-08-24 09:35:53

Guilherme_3 tô vendo agora como responder. Não sei se serve para o QWID, Ainda não consigui instalar no meu carro. mas o Tamanho do painel é 178mm * 102mm*43mm Se quiser me mande um e-mail que te envio o vídeo que fiz dele

2020-08-30 09:57:41 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: can we use whats app

السؤال بواسطة Devang Patankar على 2017-11-26 05:33:56

Guilherme_3 Não presta e é perigoso! A bateria inchou com pouco uso. E é muito frágil

2020-08-30 09:50:09 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)
Guilherme_3 2020-08-08 11:26:29
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

Guilherme_3 2020-07-20 16:38:43
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

Guilhermesbneto 2020-06-02 16:57:59
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

Guilhermesbneto 2020-06-28 16:05:48
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

Guilhermesbneto 2020-06-02 10:04:59
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

سؤال: Posso utilizar em circuito Bifasico? ou seja, no polo do Neutro posso ligar outra fase 120v?

السؤال بواسطة Guilhermesbneto على 2020-04-27 04:12:54

D3monan Glory Creo que está bien, pero no es una respuesta profesional.

2020-04-28 01:44:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)