كل الرسائل

سؤال: it is better brightness than uc 46?????

السؤال بواسطة BGSAGAR على 2019-11-05 12:59:32

GP3link Não entendi a pergunta, mas a imagem é boa numa sala escura

2021-12-17 04:51:29 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: algum cupom ?

السؤال بواسطة brunoo_beppler على 2019-08-26 09:35:09

GP3link Não

2021-12-17 04:43:15 مساعدة (0)
عرض
أجابات (8)

سؤال: Does it have an Arabic language

السؤال بواسطة BG823438435 على 2021-11-28 09:25:17

GP3link Não sei lhe dar certeza, mas por ser com sistema Android deve de ter suporte

2021-12-02 06:38:32 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: How it works? By wifi or blotooth or... Can you explain more

السؤال بواسطة Shabib2009b على 2020-12-19 01:40:59

GP3link Não Bluetooth, não wifi. Funciona dom frequência de controle remoto. Existe vários códigos 868,00MHz, 433.92MHz, 390,00MHz, 330MHz, 318MHz,315MHz, 310MHz e 300,00MHz,

2021-12-02 06:34:58 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)

سؤال: ¿cuánto se tardan en envíar?

السؤال بواسطة Alecrva على 2021-11-09 10:43:19

GP3link Eu não usei está guardado. Devo colocar a venda.

2021-11-28 09:50:14 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)