كل الرسائل

سؤال: Can I use the goggles that come with this on an Eachine x220s?

السؤال بواسطة BG432124165 على 2021-09-02 04:53:12

enzsol115 If the glasses are capable of receiving an analog signal, then yes. If you work on a digital basis like the DJI FPV2 glasses, you cannot receive the drone signal on them.

2021-09-02 05:03:48 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: is it compadible for corolla 2010

السؤال بواسطة BG161736171 على 2021-07-29 07:56:46

enzsol115 Univerzális. Csak a csatlakozót kell kicserélni.

2021-07-29 10:32:36 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Does this have local warranty in Australia?

السؤال بواسطة haydnbao على 2021-06-30 04:43:14

enzsol115 Minden madárra van gyári DJI garancia. Nálunk van olyan üzlet ahol van DJI szerviz, viszont a nem helyi vásárolt madarat el kell küldeni a legközelebbi központi DJI központba.

2021-06-30 05:13:43 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: do you send it to Europe, activated by u?

السؤال بواسطة BG512511191 على 2021-05-23 01:47:08

enzsol115 Szia. Én Magyarországon élek. Ide 2 hét alatt megérkezett.

2021-05-23 03:19:35 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: if i have a problem ... dji Central in Eu can it service ? or because its from china dji doesnt do service?

السؤال بواسطة GiorgosXristopoulos على 2021-04-30 05:30:42

enzsol115 Én Magyarországon lakom és itt van hozzá szerviz teljesem mindegy, hogy melyik országból lett vásárolva.

2021-05-01 11:42:21 مساعدة (2)
عرض
أجابات (1)

سؤال: essa bolsa serve pro hubsan zino pro plus?

السؤال بواسطة BREJNEVSK على 2021-04-22 09:34:50

enzsol115 A pro+ battery 5 mm hosszabb. Ez kicsit barkácsolni kell, hogy megfelelő legyen. Egyébként a táska jó minőségű.

2021-04-25 07:06:04 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Whats the difference between the zino h117s and the zino2

السؤال بواسطة Liam على 2021-04-13 03:42:11

enzsol115 Nagyon sok különbség van. Például: hatótáv 8Km, repülési idő 30 perc, kamera 4K60 fps....

2021-04-13 04:36:08 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)