كل الرسائل

سؤال: A primeira foto do anúncio é um modelo diferente do modelo das fotos seguintes!!!!

السؤال بواسطة Caduzera على 2020-01-08 11:08:42

emma Você pode consultar as fotos na revisão antes de decidir comprar.

2020-01-09 01:28:38 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: possui altitude hold?

السؤال بواسطة Caduzera على 2020-01-02 02:37:38

budabmw No

2020-01-07 04:44:14 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: what is the voltage! 110v or 220v?

السؤال بواسطة Caduzera على 2019-09-04 11:48:31

Sack 220V.

2019-09-06 05:54:06 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)
Caduzera 2019-05-19 14:03:49
5
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

Caduzera 2019-05-16 12:53:15
2
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين: