كل الرسائل

سؤال: esse fone tem a mesma tecnologia do blitzwolf BW-FYE7 ? Com o grave forte ?

السؤال بواسطة BG334413312 على 2020-09-04 05:33:22

HermesonSL sim mano, ele tem um áudio muito auto, top fone

2020-09-16 03:40:37 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)