كل الرسائل

BG555223385 If you add a TWS diode and a low ESR capacitor to the point where the flight control card is connected to the battery and if you are using a fixed-wing aircraft and your ESC does not have a capacitor, you will largely get rid of the interference.

2023-11-03 09:08:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: is this coming back in stock soon

السؤال بواسطة Gillerfpv على 2022-06-30 04:43:19

Twilightwas No, it's discontinued

2022-08-02 06:39:09 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: hei kan jeg bruke den reciveren her til namimon Flash 2.4g TX pro. or do you have rx to namimon

السؤال بواسطة BG101054458 على 2022-01-11 01:03:10

Imperativ it does. I use the namimon TX Module and have hglrc elrs receiver, some from hobbymodel, a betafpv one... all no problem. as long as TX module and RX are on the same ELRS Version (ELRS v1, ELRS v2) , they can communication

2022-06-16 04:00:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: will this antenna effect on our caddx vista?

السؤال بواسطة BG391247915 على 2021-12-27 08:14:58

BG101054458 Ja denne virker veldig bra på vista men da må du ha mjølner også på vistan lhcp polo circ

2022-06-14 03:24:33 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)