كل الرسائل

سؤال: Does it work with Digoo HAMB?

السؤال بواسطة BG111516171 على 2020-12-14 12:39:33

Jhoseph2020 No se ques es DIGOO HAMB

2021-01-10 05:50:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

Jhoseph2020 Si elimina pero hay que limpiar bien uno de estos dejon sangre y creo que esta hizo corto sobre el equipo que ya no me funciona

2021-01-10 05:49:23 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)