كل الرسائل

سؤال: Does it work on teclast F5 notebook? Thanks

السؤال بواسطة BG578541710 على 2021-05-08 12:07:22

mozenclever Não. Só funciona com Teclast X6 Plus

2021-07-16 09:09:00 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Hello, Does it work on teclast X6 pro ? Thanks

السؤال بواسطة BG383722020 على 2021-06-16 02:24:03

mozenclever Não. Só funciona com Teclast X6 Plus

2021-07-16 09:08:39 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Is it compatible with teclast P20 HD?

السؤال بواسطة BG115346403 على 2021-06-26 02:48:38

mozenclever Não. Só funciona com Teclast X6 Plus

2021-07-16 09:08:19 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)

سؤال: For x4 is ok??

السؤال بواسطة ivanogs على 2021-05-10 02:11:35

mozenclever Não. Só funciona com Teclast X6 Plus

2021-07-16 09:08:05 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Hello, Does it work on teclast X6 pro? Thanks

السؤال بواسطة BG383722020 على 2021-06-16 02:23:37

mozenclever Não. Só funciona com Teclast X6 Plus

2021-07-16 09:07:41 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Funciona para Galaxy Tab E (SM-T116BU)? O meu é antigo.

السؤال بواسطة BG131053411 على 2020-06-26 11:44:51

mozenclever Sfunciona com a marca teclast e s nos modelos especificados na descri o.

2021-04-06 02:59:54 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

mozenclever Sim.Pode usar mouse e teclado bluetooth , jSgvQRB}Qb=R""=SQrBBR11bqbRRrb"2

2021-04-06 02:59:07 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: É compatível com o Tablet Teclast m40?

السؤال بواسطة Bispo013 على 2020-11-19 09:10:13

mozenclever N̻׻ǻ K

2021-04-06 02:57:36 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: works with BMAX Y13 ?

السؤال بواسطة BG372320101 على 2021-03-21 03:34:44

mozenclever No Works in Bmax y13, only Chuwi.

2021-03-21 08:19:02 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)