كل الرسائل

سؤال: Quando chegar no Brasil, tem que pagar mais alguma coisa ?

السؤال بواسطة Paulo César على 2019-11-10 06:14:17

Vitorsilva19 mano paga sim.. c paga a taxa de despacho e mas o valor de imposto de importação ... eu paguei 314 + 15 de taxa de despacho

2020-06-02 07:43:27 مساعدة (1)
عرض
أجابات (2)

سؤال: tem cupons?

السؤال بواسطة _sfilh على 2019-11-27 04:09:59

Crazyred maybe you can use the “contact us” to contact the banggood customer service team.

2019-11-29 03:11:19 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)