كل الرسائل

سؤال: quanti anni dobbiamo aspettare perchè venga spedita? sono 23 giorni che aspetto!

السؤال بواسطة skizz75 على 2022-01-07 10:11:58

BG463321884 Ужасный магазин .Оплатил заказ 08.02.22 . Заказ 107429230 Еженедельно просил подождать отправки заказа. Прождал 2 месяца, заказ был отменён магазином . Не советую данный магазин

2022-03-25 02:39:29 مساعدة (4)
عرض
أجابات (13)

سؤال: How many mAh does it have?

السؤال بواسطة dirkzijlstra12 على 2021-06-26 12:08:48

skizz75 fa fatica a caricare un redmi note 7 con batteria da 4000 mah. Sarà 5000 al massimo..

2022-02-20 02:37:18 مساعدة (1)
عرض
أجابات (14)

سؤال: Is it USB 3.1 or USB 2.0?

السؤال بواسطة ddckl76 على 2018-11-01 04:53:04

skizz75 3.1

2021-12-27 03:36:03 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)