كل الرسائل

سؤال: how long connetion it is

السؤال بواسطة jubay على 2019-07-01 12:05:51

SuednaLima Não sei informar

2022-03-09 06:20:24 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: troca a pulseira ??

السؤال بواسطة Lilian Alves على 2020-01-04 06:01:19

SuednaLima Sim

2022-03-09 06:20:09 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: tem entrada para cartão de memória?

السؤال بواسطة BG521717924 على 2020-12-08 09:02:22

SuednaLima Não

2022-02-26 03:34:41 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Los precios que aparecen son en moneda nacional?, es decir en México so. Pesos mexicanos?

السؤال بواسطة BG338481313 على 2021-01-20 07:17:44

SuednaLima Escolha o seu tipo de moeda nas configurações do APP

2022-02-26 01:03:40 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: vem com qual pulseira?

السؤال بواسطة Yan Menezes09 على 2020-01-04 01:26:28

SuednaLima A cor da pulseira você vai escolher de acordo com a disponibilidade que tiver no ato da compra.

2022-02-26 01:03:02 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Is there any online manual available? Which app can I use with it?

السؤال بواسطة fmurakawa على 2019-06-07 06:30:45

SuednaLima Lefun

2022-01-28 10:23:47 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: O relógio é a prova dágua? Obrigado

السؤال بواسطة Porutex على 2018-12-26 07:55:33

SuednaLima Sim

2022-01-28 10:23:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: como funciona inserção de porcas?

السؤال بواسطة BG620133247 على 2020-09-01 05:46:11

SuednaLima Provavelmente

2022-01-28 10:22:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Compatible with WearFit2.0?

السؤال بواسطة robsonsalvieri على 2020-03-17 09:30:43

SuednaLima Provavelmente não

2022-01-05 11:55:19 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: How big is the motor?

السؤال بواسطة BG163816421 على 2021-12-16 05:18:30

SuednaLima Pequeno

2021-12-17 09:28:15 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Hello,Fits in the bracelet of my Band 3 ??

السؤال بواسطة Lucius1794 على 2018-11-26 03:17:30

SuednaLima Sim, a pulseira também serve pra miband 3

2021-12-04 05:43:17 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)