كل الرسائل

سؤال: does banggood deliver a computer that REALLY works ?

السؤال بواسطة BG431035134 على 2020-11-19 12:28:13

BG105317434 A me ne arriva uno non funzionante, faccio ricorso ed anche il secondo che mi arriva non è funzionante...

2021-09-15 01:30:39 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)