كل الرسائل

سؤال: ¿Venden solamente el dron con las baterías y sin radio ni accesorios?

السؤال بواسطة depronico على 2020-11-13 03:27:18

Marcos Vocpode comprar o Mini 2 de duas formas: Um combo com 3 baterias e mais acessrios e um pacote menor contendo: arB1b1 x Remote ControllerB=Q 2Oqbq x Par de Hlices Sobressalentes ar=P1 x Protetor de Gimbal ar=Po}M mN=P

2020-12-04 05:22:37 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)