كل الرسائل

سؤال: cuánto tiempo duran las baterías?

السؤال بواسطة BG321737221 على 2021-08-20 04:25:56

DrZazueta duranun promedio de 10 a 15 minutos depende del uso que le des!

2021-08-21 03:35:25 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Can I upgrade to a brushless system ?

السؤال بواسطة BG576164782 على 2021-08-15 07:09:56

DrZazueta Porsupuesto, solo hay que buscar el indicado!

2021-08-21 03:34:54 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

DrZazueta Perdón,no entiendo cual es la pregunta, solo explicare que es un control Flysky y preguntas por un Frsky, no son lo mismo y probablemente no sean compatibles!

2021-08-21 03:33:38 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Good evening, what is the diameter of the center and what is the diameter of the propeller?

السؤال بواسطة DrZazueta على 2021-07-30 09:30:34

CutiePie Hello, you can use\" contact us\" to contact banggood customer service and you will get a quickly reply: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2021-08-02 03:11:18 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)