كل الرسائل

سؤال: Posso num único pedido pedir as duas cores?

السؤال بواسطة Maxgomes79 على 2020-06-26 01:42:08

Tamper2 Yes, you can.

2020-07-04 06:49:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Do not accept payment by bank slip? Não aceita pagamento por boleto bancário?

السؤال بواسطة Maxgomes79 على 2020-06-23 05:56:48

Letíciaaa Não, só por cartão de crédito

2020-06-29 11:49:48 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)