كل الرسائل

سؤال: Hello. With which type of filter it will protect against (Corona)virus and other microbes?

السؤال بواسطة 1marko1982 على 2020-03-07 01:27:35

NatLeo I filtri che si trovano nelle mascherine fpp 2. Si possono comprare separatamente. sono piccoli e fini.

2021-12-03 02:26:46 مساعدة (0)
عرض
أجابات (6)

سؤال: i filtri 6001 cn sono compatibili per questa maschera?

السؤال بواسطة Giampaolo Lacriola على 2018-03-11 08:30:31

NatLeo i filtri compatibili sono solo quelli scritti nel descrizione. non può avere filtri di misura diversa

2021-12-03 02:25:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (6)

سؤال: Этот респиратор фильтрует дым при пожаре?

السؤال بواسطة pasergey على 2018-11-26 12:38:16

NatLeo La maschera è ideale per la polvere e la stampa 3d a resina

2021-12-03 02:24:40 مساعدة (0)
عرض
أجابات (5)

NatLeo no. la maschera la danno insieme ai fratelli

2021-11-27 04:24:40 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Can I use this mask for soldering electronics (it must stop smoke and poisonous lead vapor)?

السؤال بواسطة Tom39 على 2019-04-13 12:36:31

NatLeo mmmmmm... non tanto. Lo consiglio per i vapori

2021-11-27 04:23:43 مساعدة (0)
عرض
أجابات (7)

سؤال: is this a real n95 mask and will it prevent corona virus ?

السؤال بواسطة Kabir Ahmad على 2020-04-20 02:33:00

NatLeo no. this Is for the fine dust. You use this Mask when you want paint.

2021-10-11 02:09:06 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: Hello how are you available in stock thes printer

السؤال بواسطة hamed ambusaidy على 2021-05-15 08:58:35

NatLeo Si. io l'ho comprata ieri. In caso contatta l'assistenza e chiedi se è disponibile.

2021-09-09 02:06:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)