كل الرسائل

سؤال: friend, I made the purchase of this phone day 04/28/2019 but until the moment I did not receive any imports

السؤال بواسطة Anderson Santos على 2019-04-30 02:30:25

marcoantoniodecastr Também comprei esse mesmo fone dia 01.02.2020. Só estranhei porque não veio o código de rastreamento do Correio do Brasil e sim o número 80584544, que não me dá informação nenhuma...

2020-02-07 05:07:11 مساعدة (5)
عرض
أجابات (5)
Anderson Santos 2019-11-03 15:47:10
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين: