كل الرسائل

سؤال: Is it good for Bmax B3 Plus?

السؤال بواسطة Jareth_0 على 2022-04-18 02:03:48

schilea yes. search for the product "BMAX D2 HDD SATA Power Cable SATA 12 Pin to Mini 10 Pin" on amazon.com page and see the video on how to Install 2.5 inch HDD on BMAX B3 PLUS MINI PC

2022-06-15 04:52:08 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Is it compatible with B3 Plus?

السؤال بواسطة Jareth_0 على 2022-04-20 11:42:53

schilea yes.see the video on amazon.com page how to Install 2.5 inch HDD on BMAX B3 PLUS MINI PC, search for the product BMAX D2 HDD SATA Power Cable SATA 12 Pin to Mini 10 Pin

2022-06-15 04:49:20 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: What's the Read/Write speed of the SSD disk?

السؤال بواسطة BG194921465 على 2022-05-14 05:37:22

schilea max read approx. 520-530 MBs, max write 400-410 MBs with Crystal Disk Mark

2022-05-16 05:04:05 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)