كل الرسائل

سؤال: faltan las agujas y los papeles para utilizarlo, menuda estafa. puedo devolverlo?

السؤال بواسطة kikius على 2020-01-03 01:39:22

Lois There is (Not included test paper.) in the description.

2020-01-06 08:57:04 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: dondestan los 22 juegos que dice traer no funciona bien o esque no los trae?

السؤال بواسطة kikius على 2019-12-10 03:04:47

mally don't come with any games

2019-12-24 03:35:02 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)