كل الرسائل

سؤال: Son para metal o madera?

السؤال بواسطة Antonino Santiago على 2020-05-01 03:49:22

Biognosy -Se puede procesar hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable, cobre, aluminio y otros metales, y mármol, jade, hueso y otros no metálicos.

2020-05-08 04:17:11 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)