كل الرسائل

سؤال: qual valor da taxa a ser aplicada no correio??

السؤال بواسطة Cristianjb على 2018-10-20 07:53:47

nhsqr It didn’t apply any tax for me

2020-01-14 06:48:09 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: fiz a compra do produto.. ele demora realmente 60 dias pra entrega e serei taxado ??

السؤال بواسطة Cristianjb على 2018-11-25 08:14:56

Muscariform Meu amigo, entre em contato com o atendimento ao cliente para mais detalhes.

2018-12-03 05:32:19 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)