كل الرسائل

سؤال: Olá! Vocês tem o produto em estoque??

السؤال بواسطة abnermargarido على 2020-01-20 09:00:34

Zeke23 Está esgotado.

2020-02-03 02:29:12 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Olá! Vocês tem o produto em estoque??

السؤال بواسطة abnermargarido على 2020-01-20 09:01:35

Pleased Sim, está em estoque, você pode comprá-lo agora.

2020-02-03 02:28:30 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)