كل الرسائل

سؤال: チェンの刃を研ぐ丸ヤスリは何ミリですか?

السؤال بواسطة BG121819914 على 2022-03-28 01:39:32

Amedee 3,2 mm achat chez Amazon

2022-08-17 03:21:16 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Can I run this off a USB power supply?

السؤال بواسطة klubar على 2022-02-20 03:48:43

Amedee HI, read the description, it is written : 3 to 5 volts

2022-02-21 01:08:21 مساعدة (1)
عرض
أجابات (1)

سؤال: La chaine est-elle graissée ?

السؤال بواسطة Amedee على 2020-12-22 10:06:23

BG401583922 eu comprei pensando que tinha o carregador, quando chegou a minha quê vi que não tem o carregador fiquei muito triste 😢

2021-03-23 09:53:45 مساعدة (3)
عرض
أجابات (12)