كل الرسائل

سؤال: Is this Evo 2 pro 6k please??? I want 6k and not 8k. And is duty paid to UK from ES please?

السؤال بواسطة BG231163916 على 2020-11-11 06:55:54

BG215343833 STATECI ALLA LARGA, nella mia consegna Evo2 Pro Combo mancava del materiale,OGNI RECLAMO INUTILE NEGOZIO PESSIMO , COMPRATE ALTROVE

2020-12-12 04:34:45 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)