كل الرسائل

سؤال: Quando sarà disponibile?

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2021-12-27 05:59:16

BG423349410 Do you have a 1:8 scale chassis for sale?

2024-03-22 06:09:35 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: È disponibile ora in magazzino?

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2023-12-13 10:18:39

The seller Yes,this product is in stock

2023-12-13 07:34:21 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: È disponibile il *****kv ?

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2021-11-09 12:22:13

BG474914481 igen

2023-09-30 06:24:29 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Sto cercando il telaio della BX-8 Pirates 3 dove lo posso trovare? Mi aiutate trovarlo? Grazie

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2022-05-30 12:50:46

The seller You can check the manual and check whether the model NO. is the same with the website NO.,if they are same,that seems suitable. Search ZD +parts no. in the website

2022-06-06 06:00:33 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: si trova il telaio di ricambio?

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2022-05-13 05:22:43

The seller You can check the manual and check whether the model NO. is the same with the website NO.,if they are same,that seems suitable. Search ZD +parts no. in the website

2022-05-20 07:44:35 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Sul manuale d'uso il codice telaio è 8289. Va bene?

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2022-05-13 05:17:43

The seller Not suitable.

2022-05-20 07:47:10 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Ciao va bene per la zd BX-*****

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2022-05-11 11:59:59

The seller You can check the manual and check whether the model NO. is the same with the website NO.,if they are same,that seems suitable. Search ZD +parts no. in the website

2022-05-13 07:39:33 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: vanno bene i fori per motore 4282 dimensioni?

السؤال بواسطة TmaxR5 على 2022-02-01 10:54:22

CarManBy I cant answer now

2022-03-28 09:55:41 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)