كل الرسائل

سؤال: quanto pago de imposto no brasil por eese carro?

السؤال بواسطة rildo على 2018-02-18 12:55:58

gringo_cbjr Depende, pelas regras o valor pode ser entre 0% até 60% dependendo da sua sorte. hehe

2018-02-27 04:32:23 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)