كل الرسائل

سؤال: Please, can the glasses be used on other equipment of other brands?

السؤال بواسطة Alexandre على 2020-08-24 06:07:27

jonathantelloli90 Sì, essi posso essere utilizzati con ogni sistema analogico. occorre solo sintonizzarsi sulla stessa frequenza

2021-11-23 03:02:57 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)