كل الرسائل

fulpiz Ho trovato su youtube un paio di video in italiano dove si spiega molto bene tutto sui settaggi, credo ci sia anche quello che cerchi, il canale youtube è "Cose Cinesi"

2020-01-23 09:41:47 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: the battery is inclused ?

السؤال بواسطة giocas على 2019-01-26 06:45:28

Coburglis02 The battery is included.

2019-02-12 12:08:43 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)