كل الرسائل

سؤال: hie does it have Bluetooth???

السؤال بواسطة BG111013164 على 2021-02-21 12:38:12

BG381146204 el enlace de la fotografia indica que tiene bt 4.0. pero el enlace de la descripcion no

2021-09-07 01:53:52 مساعدة (1)
عرض
أجابات (8)

سؤال: hello does it come with Bowens mount

السؤال بواسطة BG111013164 على 2021-05-23 07:33:51

BG551541534 Non, c’est seulement la grille qui vient sur la softbox. La soft box est vendue à part

2021-07-16 01:56:19 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: Good day ,does it comes with a Bowen mount?

السؤال بواسطة BG111013164 على 2021-05-07 04:30:12

VanLee no

2021-06-08 06:03:46 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)