كل الرسائل

romeotek 2020-05-26 18:56:14
0
التوصيات
تعليقات (0)

romeotek aggiungo che il circuito l' ho fatto montare a un bambino di 10 anni ed è riuscito a montarlo senza problemi (in mia presenza con istruzioni)

romeotek 2019-09-20 07:59:15
1
تعليقات (1)