كل الرسائل

سؤال: se pueden apagar con el boton tambien?

السؤال بواسطة Castii على 2022-02-13 10:36:38

lebelgedu59 oui bien sûr vous pouvez utiliser le Switch fourni ou branché a la fc et réglé via betaflight

2022-02-20 07:44:38 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)