كل الرسائل

سؤال: Boa tarde, a ponta do ferro e bem fina parecida coma quick e a jbc?

السؤال بواسطة Dulio Carvalho على 2019-02-04 03:00:51

Hirsute good quality of solder tip

2019-03-06 08:34:22 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: A ponta dela é bem fina? parecida com quick e a jbc.

السؤال بواسطة Dulio Carvalho على 2019-02-03 07:01:43

Element A dica é muito boa

2019-03-06 08:33:52 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)