كل الرسائل

سؤال: a garantia é de quanto tempo?

السؤال بواسطة Bruno Oliveira على 2019-02-19 11:27:08

gcastro Eu não sei quanto tempo de garantia mas o meu celular tem quase um ano e ainda funciona perfeitamente.

2020-01-27 04:26:09 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: vem com película?

السؤال بواسطة fhelipeoliveira على 2019-02-25 10:30:00

gcastro Não

2020-01-27 04:23:05 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: É confiável comprar esse produto??

السؤال بواسطة marlonpaulo2334 على 2019-04-16 10:49:15

gcastro cara sempre comprei na banggood sempre foi entregue o correio as vezes demora mas chega o produto e de ótima qualidade.

2019-04-17 03:45:34 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)
gcastro 2019-03-17 11:54:04
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

gcastro 2018-10-30 16:24:29
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

gcastro 2018-10-23 15:42:52
1
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين: