كل الرسائل

alwino1969 No..We won't.....We are nor stupid.

2020-11-11 04:03:08 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: con esto podre enlazar con el uz65?

السؤال بواسطة BG143837558 على 2020-11-02 05:41:12

alwino1969 Dependson receiver in uz65

2020-11-04 01:32:40 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Can I use my frsky taranis x9 lite radio with it? And any analog Google should work?

السؤال بواسطة David Ayotte على 2020-10-09 06:20:07

alwino1969 Yes...ifyou put in a frsky receiver....and analog goggles will work.

2020-11-04 01:31:55 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: me conpre la verson ltb necesito cambiarlo a la version fcc como podria hacerlo?

السؤال بواسطة BG143837558 على 2020-10-27 02:20:06

alwino1969 Download LUA script to do that just Google: FCC LBT Frsky LUA script

2020-10-27 04:22:05 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)

سؤال: Do you have DH parameters or inverse kinematics for the arm which you can share?

السؤال بواسطة sweapon على 2020-10-19 03:33:21

alwino1969 nope.....useless..machine is way too simple for that to be relevant.

2020-10-20 01:14:01 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Will this work in the Taranis 2019 X9D+ SE (SPECIAL EDITION) transmitter?

السؤال بواسطة BG192250330 على 2020-10-13 07:40:33

alwino1969 Yesit will work and NO it won't fit!

2020-10-14 12:26:35 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: power output?

السؤال بواسطة Alextazy2k على 2019-12-06 12:52:40

alwino1969 yeshaha

2020-10-14 12:23:40 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: what battery is best for it?

السؤال بواسطة Fpvdreams على 2020-04-23 09:16:56

alwino1969 Donot know....I use 2S 1500Mah

2020-10-14 12:23:22 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

alwino1969 And you are who?? Offcourse , I will send you 3 keyboards..... they will be there in 3 weeks!

2020-09-27 02:20:37 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)