كل الرسائل

valmirlauriano 2020-01-08 17:08:47
0
التوصيات
تعليقات (0)

كبار المراجعين:

سؤال: é a prova d'água? posso confiar?

السؤال بواسطة valmirlauriano على 2019-08-19 01:29:53

yikkkk Não é à prova d'água, apenas apoio simples para dizer que a vida é à prova d'água, por exemplo, você pode usá-lo para lavar as mãos.

2019-08-19 09:29:34 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: por favor e dual zone?

السؤال بواسطة valmirlauriano على 2019-05-12 06:54:15

Michal 2 DIN.

2019-05-13 10:04:52 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)