كل الرسائل

سؤال: Does the filter fix firmly on the Fimi camera or do we need to get something else to make it stick?

السؤال بواسطة m_nurhaikal على 2021-01-16 07:22:01

casom tudo mentira eu também comprei os filtros, e para minha surpresa eles não se seguram na lente, qualquer toque fá-los cair. Uma porcaria

2022-09-28 05:40:33 مساعدة (0)
عرض
أجابات (5)