كل الرسائل

tomaton si le pones de 2 celdas se quema la placa cuando dura mucho trabajando y si le pones de 3 celdas se barren los engranes facilmente

Waateb 2020-02-25 19:03:41
0
تعليقات (1)

سؤال: si hacen envíos a mexico

السؤال بواسطة tomaton على 2020-07-14 11:52:24

cilia no.

2020-08-01 01:21:24 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)