كل الرسائل

سؤال: why is it that the model number is 12427 but it looks like 12428? what is the difference between the two ?

السؤال بواسطة BG541213112 على 2021-04-30 10:09:22

PedroGomes São praticamente iguais, mudam algumas peças ligeiras entre plástico e metal. mas muito pouco.

2021-05-07 08:41:44 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: hi good day......this item is RTR version

السؤال بواسطة Jhon D. Sabanal على 2018-05-04 01:35:46

PedroGomes Sim é um RTR bom mesmo

2021-05-07 08:40:32 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

PedroGomes É cervo que está avariado. troca o servo que fica resolvido

2021-05-07 08:39:55 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Is wil feat in Wltoys 12402- a the monster trucks 1/12 ?

السؤال بواسطة PedroGomes على 2021-03-12 04:56:57

Connie if the connector is suitable

2021-03-29 10:50:47 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)