كل الرسائل

سؤال: 170 euros? really?

السؤال بواسطة BG325216111 على 2021-11-09 11:42:15

aquatics.ro now it s 200 :))

2022-11-09 11:52:55 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: what is the length of wire for power cord with eu plug ?

السؤال بواسطة adi على 2018-10-27 05:52:23

aquatics.ro From the image looks more bigger than 1m not 35cm

2020-06-22 01:17:44 مساعدة (0)
عرض
أجابات (3)