كل الرسائل

سؤال: can i make a bluetooth connection with elm327 car diagnostic?

السؤال بواسطة thandreou على 2020-11-14 11:59:32

nunomonizdamaia Yes... is like a cellphone with android.. :)

2020-11-14 12:10:30 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: Stop responding with update firmware! do not update! Now my smartwatch only say "Updating Firmware"... BRICKED!!! :(

السؤال بواسطة nunomonizdamaia على 2020-03-04 08:20:10

Liltwas Long press the icon bracelet will exit the upgrade mode, and then reconnect the upgrade steps, verify that this should be able to upgrade again.

2020-03-04 07:18:31 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: can i use WhatsApp?

السؤال بواسطة ebyraidon على 2019-09-28 08:48:58

nunomonizdamaia No... :(

2020-02-05 06:54:46 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: funciona em portugal com cartao da vodafone??

السؤال بواسطة Isabel Gonçalves على 2019-12-29 09:52:34

nunomonizdamaia Sim

2020-02-05 06:53:38 مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: Wifi 2.4 or 5 ?

السؤال بواسطة guero على 2019-05-29 08:46:52

nunomonizdamaia ONLY 2.4G :(

2020-01-21 06:15:18 مساعدة (1)
عرض
أجابات (3)

سؤال: work with Cobra car alarm remote control? its old model

السؤال بواسطة nunomonizdamaia على 2019-11-12 03:09:39

Smarty mart Yes, it can.

2019-12-04 02:19:18 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: can i clone remote Control car alarm cobra? its old model...

السؤال بواسطة nunomonizdamaia على 2019-11-12 03:06:06

Luke If the copy chip as below shown, it is ok. 2262, 2260, 5026, 5326, 5326-3, 5326-4, HT6010, HT6014, PT2292, PLC158, SMC918, UM3750AM, etc.

2019-12-04 02:18:02 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: dvbt-2? Portugal work on Windows 10?

السؤال بواسطة nunomonizdamaia على 2019-11-11 11:26:07

Darkshad not DVB-T2, not support win10

2019-11-20 01:52:58 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: compability with Windows 10?

السؤال بواسطة nunomonizdamaia على 2019-11-08 09:36:11

Monoch romasy no

2019-11-13 09:00:28 مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)