كل الرسائل

سؤال: tem rádio FM e am?

السؤال بواسطة BG811213348 على 2020-10-10 01:12:45

BG543215417 goood

2021-12-10 01:40:19 مساعدة (0)
عرض
أجابات (7)

سؤال: como sei quando esta totalmente carregada a Bateria?

السؤال بواسطة souzap09 على 2020-11-29 06:46:56

BG543215417 good

2021-12-10 01:40:00 مساعدة (0)
عرض
أجابات (7)

سؤال: how does it work?this is highly recomend to every body?

السؤال بواسطة Balindo على 2021-09-11 12:21:43

BG543215417 recomed

2021-11-23 10:14:39 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)

سؤال: your ad says WATERPROOF. is it true?

السؤال بواسطة BG051114410 على 2021-06-24 03:38:59

BG543215417 true

2021-11-23 10:13:56 مساعدة (0)
عرض
أجابات (4)