أجابات

سؤال: Does this transmitter bind with tee Flysky Nirvana reciever?

السؤال بواسطة vimidia.corp على 2019-10-04 11:46:43

Robycol Non è compatibile

مساعدة (0)
عرض
أجابات (2)

سؤال: what is the deadline to dispatch, ie for you to post

السؤال بواسطة lcfp58 على 2020-01-07 05:48:31

Robycol Non ci dovrebbero essere scadenza, quando l'articolo è pronto sarà spedito

مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: boa noite. o ítem ainda vai ser enviado?? gostei muito do produto, espero sua confirmação.

السؤال بواسطة Adelmo Santana على 2020-01-11 18:15:48

Robycol Articolo è arrivato. Ottimo prodotto fa ottimamente il suo lavoro.

مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)