أجابات

سؤال: pode declarar menos de 50 dolares?

السؤال بواسطة BG333149013 على 2022-06-22 06:26:02

BG361616131 IL PRODOTTO MI E' ARRIVATO DANNEGGIATO LA PARTE DAVANTI IN PLASTICA ROTTA E' UNA STUPIDATA PERO' MI ASPETTAVO UN + DI CORTESIA VISTO CHE I SOLDI ERANO SANI MANDATA SEGNALAZIONE MA NESSUNA RISPOSTA DA PARTE DI BANGGOOD

مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)