أجابات

سؤال: this module can support Bayang protocol ? e011 ?

السؤال بواسطة errico على 2019-03-29 05:46:56

demerson não suporta o protocolo bayang

مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

سؤال: why is not there the software in the cd received?

السؤال بواسطة soleil على 2018-04-08 04:33:57

demerson acompanha o cd com o programa para configurar o rádio.

مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)

demerson não e possível atualizar por cabo USB,ele não é incluso .

مساعدة (0)
عرض
أجابات (1)